Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

A. Aydınlatma Metni’ nin Amacı ve Adore Mobilya Veri Sorumlusu

Şirketimiz Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Adore Mobilya tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

B. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, Adore Mobilya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Adore Mobilya tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Adore Mobilya’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Adore Mobilya’ nin ve Adore Mobilya ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dâhil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Adore Mobilya Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politika’ dan ulaşılabilecektir.

İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde öngörülen özel şartlar altında işlenebilecek kişisel veriler Adore Mobilya , Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘nda detaylandırılan kategoriler altında ve Politikada sayılan amaçlarla işlenebilecektir. Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları ise Rıza Metni’ nde belirtilmiştir. Açık rıza kapsamındaki kişisel veriler ilgili kişilerin onayı olmaksızın işlenmemektedir.

C. Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilere ait kişisel veriler, Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Adore Mobilya’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Adore Mobilya’nın ve Adore Mobilya ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Şirketleri, Şirket yetkilileri, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla paylaşılabilecektir.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen şartlar altında ve bu Aydınlatma Metni’ nde ve açık rızanın gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

E. İlgili Kişi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca verileri işlenen ilgili kişiler:

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler; Adore Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda hazırlanan “Başvuru Formu” doldurularak kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarla birlikte talebini, hangi hakkının kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek; Konya Yolu 19. Km Ahiboz Mevkii Gölbaşı/ANKARA adresimize bizzat kimliğini tevsik edici belge ile veya noter vasıtasıyla başvurarak (Zarfın/tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.), adore.tebligat@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalanarak kayıtlı e-posta (KEP) yoluyla veya Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinden göndereceği e-mail ile (e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) başvurabilecektir.

Adore Mobilya, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Adore Mobilya’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru formuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

basvuru formunu indir